Quy trình thẩm định

Quá trình thẩm định là quá trình tìm kiếm và lựa chọn toàn diện cho Giải thưởng bao gồm việc tạo hồ sơ xét giải, sơ loại, nhận xét của các cố vấn và đánh giá cuối cùng.

1. Tạo các hồ sơ
Các bệnh viện từ khắp nơi trong khu vực được khuyến khích tự đề cử và gửi hồ sơ xét giải các dự án, chương trình hoặc phương pháp thực hành tốt nhất của họ. Không giới hạn về số lượng hồ sơ cho mỗi bệnh viện. Các hiệp hội chăm sóc sức khỏe, tư vấn dịch vụ y tế và nhà cung cấp, và những nhân tố khác trong ngành cũng được mời đề cử các bệnh viện trong các hạng mục Giải thưởng.

2. Xử lý sơ loại
Ban thư ký Giải thưởng xử lý các hồ sơ và tài liệu hỗ trợ, và đệ trình chúng cho hội đồng thẩm định xem xét.

3. Quy trình thẩm định
Các đối tác của HMA và các chuyên gia được lựa chọn đặc biệt tạo thành bảy tiểu ban đánh giá cho mỗi một hạng mục giải thưởng. Một chủ tịch được bổ nhiệm cho mỗi tiểu ban. Các tiểu ban đánh giá này xem xét các hồ sơ được gửi cho họ, và đưa ra khuyến nghị cuối cùng cho ủy ban cố vấn hội nghị.

Hội đồng Thẩm định bao gồm đại diện của các hiệp hội bệnh viện, các diễn giả được lựa chọn, thành viên của Ban Cố vấn và các nhà lãnh đạo y tế trong khu vực. Những lựa chọn của các nhóm đánh giá sau đó được Ban thư ký tổng hợp và được chủ tịch giải thưởng phê duyệt.

Các bệnh viện chiến thắng là những dự án theo ĐÁNH GIÁ của các thành viên hội đồng thẩm định, phù hợp nhất với tiêu chí hạng mục giải thưởng. Thường có một người chiến thắng và từ một đến ba người được trao giải xuất sắc. Lưu ý rằng nếu không có dự án đặc biệt nào tham gia trong một hạng mục, Hội đồng Thẩm định không bắt buộc trao giải thưởng đó.

Nếu bạn cần trợ giúp với việc nộp hồ sơ của mình hoặc muốn biết thêm chi tiết gì, vui lòng liên hệ với Rose qua InfoAsia@clarionevents.com, hoặc gọi +65 6590 3948.

Hội đồng Thẩm định 2020

Thành viên của Hội đồng Xét duyệt

Chủ tịch Giải thưởng


Chủ tịch

Hội đồng Thẩm định